Plakat_1920x1080px_Beach_Cup-2021.cdr

Regulamin – Ukiel Rugby Beach Cup 2022


 

Regulamin

UKIEL RUGBY BEACH CUP 2022

I. CELE I ZAŁOŻENIA

 1. Upowszechnianie rugby.
 2. Promocja Olsztyna i regionu Warmii i Mazur.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Olsztyna oraz Warmii
  i Mazur.
  II ORGANIZATOR UKIEL RUGBY BEACH CUP
  1.Organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie,
  Res Energy Rugby Team Olsztyn, Rugby Team Purda.
 4. Współorganizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
 5. Patronat sportowy nad imprezą sprawuje Prezes Polskiego Związku Rugby
  Dariusz Olszewski oraz patronat honorowy Prezydent Miasta Olsztyn Piotr
  Grzymowicz.
  III. TERMIN, MIEJSCE, GODZINA
 6. Ukiel Rugby Beach Cup odbędzie się w dniach 23- 24.07.2022 r.
 7. Miejscem rozgrywek Ukiel Rugby Beach Cup jak i Biura Zawodów jest Miejska
  Plaża nr 3 w Olsztynie zlokalizowana przy Hotelu Omega,
  ul. Jeziorna 9.
 8. Turniej rozpoczynamy o godzinie 10:00- biuro zawodów czynne od godziny
  8.00 do 10.00 (weryfikacja drużyn).

IV. ZASADY I UCZESTNICTWO

 1. W turnieju Ukiel Rugby Beach Cup mogą wziąć udział mężczyźni i kobiety,
  którzy najpóźniej w dniu rozgrywania turnieju ukończyli 18 lat. Osoby poniżej

18 roku życia, które najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyły 15 lat-
wymagana jest zgoda rodziców a decyzja po przeprowadzonym wywiadzie

z zawodnikiem i rodzicem należy do organizatora. W turnieju Ukiel Rugby
Beach Cup nie mogą występować drużyny o tej samej nazwie.

 1. Drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników lub zawodniczek. Drużyna
  przed pierwszym meczem nie może mieć w składzie mniej niż 7 zawodników,
  zawodniczek.
 2. Wszystkie drużyny zobowiązane są na godzinę przed rozpoczęciem Ukiel Rugby
  Beach Cup złożyć w Biurze Zawodów listy uczestników zawierające podpisy
  zawodników i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
  uczestnictwa w turnieju oraz z oświadczeniem gry na własną odpowiedzialność,
  podpisaną przez kierownika drużyny.
 3. Drużyna ma obowiązek na 5 minut przed wskazanym czasem gry zgłoszenie się
  do sędziego meczu. Zespół, który nie stawi się na czas lub w składzie
  niekompletnym, przegrywa mecz walkowerem 0-5.
 4. Wszyscy uczestnicy turnieju są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi
  z ramienia Organizatora.
 5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji gry w turnieju są ostateczne
  i niezmienne.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności od NNW i ubezpieczenia drużyn.
 7. Rozpiska rozgrywek zostanie ustalona i ogłoszona najpóźniej w dniu turnieju,
  po zamknięciu list zgłoszeniowych.
 8. W turnieju URBC nie jest wymagana licencja zawodnicza Polskiego Związku
  Rugby.
 9. Uczestnicy turniejów URBC podpisują własnoręcznie uczestnictwo w turnieju na
  własną odpowiedzialność.
 10. Mecz trwa 2 x 4 minuty z zastrzeżeniem, że Organizator w przypadku
  wystąpienia trudnych warunków pogodowych, ma prawo zmniejszyć czas
  rozgrywek, co zostanie wszystkim ogłoszone.
  V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 11. Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane mailowo, bezpośrednio na
  adres wmozrugby@wp.pl
 12. Drużyny mogą zgłaszać się do turnieju:
  – Ukiel Rugby Beach Cup kobiet
  – Ukiel Rugby Beach Cup mężczyzn
 13. Zgłoszenia on-line do Ukiel Rugby Beach Cup będą przyjmowane od dnia
  1 kwietnia 2022 do dnia 15 lipca 2022.
 14. Wpisowe Ukiel Rugby Beach Cup : 50 złotych (osoba ) wpłata do dnia 10
  lipca 2022. Opłata dotyczy również osób towarzyszących.
 15. Opłatę należ uiścić na konto:
  Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby
  Numer konta: BNP PARIBAS 64 1750 0012 0000 0000 4104 3725
  Tytuł przelewu: wpisowe – Ukiel nazwa drużyny
 16. Opłata wpisowa podlega zwrotowi tylko, gdy nie odbędzie się turniej, do którego
  zgłosiła się drużyna.
  Wpisowe gwarantuje:
  – Udział w turnieju Ukiel Rugby Beach Cup 2022
  – Puchar lub statuetka dla drużyn zwycięskich
  – Medale dla wszystkich drużyn ( max 10 szt.)
  – Wodę
  – Posiłek regeneracyjny w trakcie turnieju
  – Przygotowany zestaw upominkowy
  – Udział w spotkaniu integracyjnym

VI. PUNKTY ODŻYWIANIA, ZAKWATEROWANIE, SANITARIAT

 1. Zakwaterowanie jest możliwe na koszt uczestnika, w cenie jaka została
  uzgodniona w umowie WMOZR i Bursy przy ul. Bałtyckiej, po wcześniejszym
  zgłoszeniu, jak do turnieju. Za ewentualne wyrządzone szkody w obiekcie
  zakwaterowania, WMOZR zastrzega sobie prawo obciążenia osoby
  zakwaterowanej kosztami naprawy.
 2. Organizator gwarantuje zawodnikom / zawodniczkom lekki posiłek w trakcie
  turnieju, typu owoce , kanapka.
 3. Dostęp do toalet i pryszniców nieodpłatny przez okres trwania wydarzenia.
  VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 4. Dane osobowe uczestników Ukiel Rugby Beach Cup będą przetwarzane
  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administratorem danych osobowych będzie
  Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu
  w związku z udziałem w Ukiel Rugby Beach Cup obejmuje także publikację

imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie
projekt. Zgoda na wizerunek i rejestrację wizerunku podczas Ukiel Rugby Beach
Cup ma cele marketingowe i są związane z uczestnictwem
w projekcie.

 1. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
  poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
  dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
  uniemożliwia udział w Ukiel Rugby Beach Cup. Uczestnikowi przysługuje prawo
  do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
  korespondencję na adres organizatora.
 3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
  i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób
  elektroniczny. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania
  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 4. Wszystkich uczestników Ukiel Rugby Beach Cup obowiązuje niniejszy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników
  wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
  wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na
  inne potrzeby komercyjne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na
  całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
  dźwiękowych przedstawiających uczestników Ukiel Rugby Beach Cup.
  Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na
  nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach
  internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno
  – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 7. Na miejsce Ukiel Rugby Beach Cup zabrania się wnoszenia środków
  odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność
  fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom
  zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas
  Ukiel Rugby Beach Cup pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku
  stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega

sobie możliwość nie dopuszczenia go do udziału w Ukiel Rugby Beach Cup lub
wykluczenia go w jego trakcie. Do integracji drużyn i zawodników , zgodnie
z pozwoleniem, będzie wyznaczony ogródek piwno – grillowy po zakończonym
turnieju w dniu 23.07.2022 r.

 1. Wszyscy uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz
  prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia
  przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych
  (szczegóły w art.20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21
  RODO), prawo do cofnięcia zgody.
 2. Organizator zapewnia punkt medyczny podczas Ukiel Rugby Beach Cup.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. W obiektach
  szatni miejskich przy plaży znajdują się odpłatne szafki zamykane na klucz,
  z których można skorzystać.
 4. Wyniki będą opublikowane na stronie Facebook wydarzenia Ukiel Rugby Beach
  Cup 2022 oraz przekazane do informacji mediów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy o stanie
  zdrowotnym uczestnika Ukiel Rugby Beach Cup za żadne nieprzewidywalne
  okoliczności, za kradzieże, klęski żywiołowe, ekstremalne warunki pogodowe.
 6. Organizator ma prawo do zmiany dowolnego punktu regulaminu.
 7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny w Biurze zawodów oraz na stronie
  https://wmozr.org.pl/

Henryk Pach
Prezes Zarządu WMOZR